KOULUTUS ON PERUUTETTU!

Koulutuksen tavoitteena on selvittää palkan määräytymisperusteita ja palkanlaskennan yleisiä periaatteita. Palkkaeriä käsitellään lakien ja työehtosopimusten näkökulmasta ja työehtosopimusten erityyppisiä palkanlaskentasääntöjä käsitellään erilaisten esimerkkien avulla.

Perehdymme mm. siihen,

  • miten kuukausipalkka jaetaan työajan ja poissaoloaikojen palkaksi osa-ajan palkanlaskentaa käyttäen.
  • milloin keskituntiansiota käytetään palkanlaskennassa?
  • työntekijän palkkauksen osana voi olla erillisiä lisiä ja korvauksia – Mitä työaikalakiin ja työehtosopimukseen perustuvia tuntikohtaisia lisiä yleensä maksetaan?
  • tuntiperusteiset lisät voidaan jakaa työaikaan liittyviin lisiin ja muihin lisiin – Milloin lisä on osa peruspalkkausta, joka otetaan huomioon lomapalkassa ja muissa palkoissa?
  • kuinka ylityön perusosa ja korotusosa lasketaan?

👉Jokainen palkkalaji tulee ilmoittaa jollakin tulorekisterin tulolajilla, ja on huomioitava, että. tulorekisterin tulolajit eivät kuitenkaan ole sama käsite kuin palkanlaskennan palkkalajit. Käsittelemme, millä tulolajilla kukin palkkaerä ilmoitetaan tulorekisteriin. Olennainen kysymys on, mihin tulolajiin palkkaerä tai korvaus määräytymisperusteensa mukaan kuuluu.

👉Palkkaa maksetaan tehdyn työajan ohella myös poissaolojen, kuten vuosiloman, sairausloman ja perhevapaiden ajalta. Saat vastauksen mm. miten lomapäivän palkka lasketaan ja miten sairausajan palkanmaksu voidaan järjestää.

👉Palkkaa voidaan maksaa myös luontoisetuina ja luontoisetu voidaan sopia osaksi kokonaispalkkaa usealla eri tavalla. Käymme läpi, miten luontoisetu käsitellään palkattoman poissaolon ajalta ja miten luontoisedut otetaan huomioon muiden palkkaerien laskennassa, kuten lomapalkassa, äitiysajan palkassa ja ylityöajan palkassa.

👉Lopuksi perehdymme peruspalkkausta täydentävään palkkaukseen, johon luetaan tulos- ja voittopalkkiot sekä muut palkitsemistavat. Palkkioiden kokonaiskustannuksessa on otettava huomioon, korottaako tulospalkkio lomapalkkaa tai muita palkkaeriä sekä maksetaanko palkkiosta sosiaalivakuutusmaksuja.

Tilaisuuden ohjelma tästä.

Kouluttajana toimii palkkahallinnon erityisasiantuntija sekä kokenut luennoitsija Antti Kondelin.

-Asiantuntijat apunasi-

#ektietokurssit #taloushallinto #palkkahallinto #palkanlaskenta