Kurssilla perehdytään käytännön palkanlaskentakysymyksiin ja eri palkkaustavoille ominaisiin laskentasääntöihin. Käymme läpi mm. nämä kysymykset:

 • miten kuukausipalkka jaetaan työajan ja poissaoloaikojen palkaksi osa-ajan palkanlaskentaa käyttäen?
 • missä tilanteissa kuukausipalkkaisen palkanlaskennassa käytetään vakiojakajaa?
 • tuntipalkkaisen palkanlaskennassa käytetään keskituntiansiota. Mitä palkkoja keskituntiansiolla tavallisesti lasketaan?
 • mitä työaikalakiin ja työehtosopimukseen perustuvia tuntikohtaisia lisiä yleensä maksetaan ja kuinka ne lasketaan?

Käsittelemme kurssilla myös lisä- ja ylitöstä maksetut palkat sekä muut kuin tehtyyn työaikaan perustuvat palkan lajit: esimerkiksi vuosilomien, sairauslomien ja perhevapaiden ajalta maksetut palkat. Saat vastauksen mm. näihin kysymyksiin:

 • kuinka ylityön perusosa ja korotusosa lasketaan?
 • miten lomapäivän palkka lasketaan?
 • lasketaanko sairausajan palkka kaikilla aloilla samalla tavalla?
 • miten palkkaustapa vaikuttaa eri palkkaerien laskentaan?

Lopuksi perehdymme myös tulos- ja voittopalkkioihin sekä luontoisetuihin. Selvitämme mm.:

 • miten luontoisetu voidaan käsitellä osana kokonaispalkkaa?
 • miten luontoisedut otetaan huomioon muiden palkkaerien laskennassa, kuten lomapalkassa, äitiysajan palkassa ja ylityöajan palkassa?
 • missä tilanteissa tulospalkkio otetaan huomioon muiden palkkojen laskemisessa?
 • maksetaanko voittopalkkiosta sosiaalivakuutusmaksuja?

Päivän tarkempi ohjelma tästä

Kouluttajana toimii palkkahalllinnon asiantuntija Antti Kondelin.